Empatik İK

KVKK Aydınlatma Metni

EMPATİK

KİŞİSEL VERİLERİ KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Empatik İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık (Empatik), iş alanındaki dikkat ve disiplinini kişisel verileri korumak açısından göstermektedir. Bu bakımdan Empatik İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anayasanın 20. Maddesi, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Kanun) ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı kanun gereğince Empatik İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR:

1- VERİ SORUMLUSU OLARAK EMPATİK
Empatik İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık, merkez ofis olarak Emaar Square Plaza 32. Kat No:3201 Üsküdar / İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere Empatik “Veri Sorumlusu” dur.

2- EMPATİK KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA SEBEPLERİ
Veri sorumlusu şirket;

2- EMPATİK’ İN VERİLERİ İŞLEME SEBEPLERİ
İş arayan kişi ve işvereni buluşturmak üzere online olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan, iş arayan kişilerin özgeçmişini kendi veri havuzuna kaydedip gerekli zamanlarda bu verileri kullanan, partner kurumlarla işbirliği içinde kurumların işe alım faaliyetlerindeki yol haritasını çizen Empatik, hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken ve kendi alanıyla ilgili yaptığı işlerde verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz Empatik tarafından;

3- EMPATİK’ İN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıya hizmet verildiği durumlarda danışmanlık verilen ya da istihdam sağlanan ilgili kuruma, altyapısını hazırladığımız sözleşmesel ilişkimiz bulunan şirket ya da şahıslara, yapılan mülakatların, sınavların ya da herhangi bir değerlendirme sistemimizde bulunan yöntemlerle alınan bilgilerin ilgili işverene, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLER TOPLAMA SEBEPLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; Müşteri tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen olan Empatik gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirket; verileri işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde kullanabilir. Yapılan Kişilik Envanter Testi, Akıllı Mülakat sistemi gibi sistemlerle alınan özel ve genel nitelikli kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olarak toplanıp işlenmektedir.

Bu kapsamda;

BAŞVURUCU Ad- Soyadı, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, IP bilgileri, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi, referanslar, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sigara kullanma durumu, üye olunan topluluklar, hobiler, hedefler.

İŞ SAHİBİ Şirket unvanı, vergi numarası imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, banka hesap bilgileri.

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Empatik ’in meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5- VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Empatik’ e başvurarak kişisel verilerinizin;

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Empatik’ e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Empatik tarafından reddedilecektir.

Empatik’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Empatik İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık